ინფორმაციის განახლების თარიღი 20.05.2019

საჯაროდ გამოქვეყნებული საჯარიმო ქვითრები


გაცნობებთ, რომ თუ სამართალდამრღვევისთვის საჯარიმო ქვითრის ჩაბარება ვერ ხერხდება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსით დადგენილი წესით, საჯარიმო ქვითარი საჯაროდ გამოქვეყნდება ვებ-გვერდზე ( www.rama.moh.gov.ge ) - ,,წამლის სააგენტო - საჯარიმო ქვითრის ბანერში". გაითვალისწინეთ, რომ ასეთ შემთხვევაში, საჯარიმო ქვითარი პირისათვის ჩაბარებულად მიიჩნევა საჯაროდ გამოქვეყნებიდან 30-ე დღეს.ადმინისტრაციული ჯარიმა გადახდილ უნდა იქნას მისი ჩაბარებიდან 30 დღის ვადაში.

შენიშვნა!
საჯარიმო ქვითრის ძიება
საიდენტიფიკაციო ნომერი ქვითრის ნომერი ნებართვის ნომერი დაჯარიმების თარიღი დარჩენილია
(დღე)
მიმაგრებული
ქვითარი
2029379921000362019-02-0726
2422626083000782019-02-0826
24838809813000822019-02-0826
20524407440002682019-02-0828
40005478460002252019-02-0828
21269650970004492019-02-0828
20246486880000542019-02-0828
211374886100000502019-02-0828
204973939110000392019-02-0828
21280797012000852019-02-0828
405129061160005822019-02-0828
5ა/4-122517000212019-02-0828
20021640890000042019-02-0835
21508066820006852019-03-0147
202888438310002652019-03-0147
404869567340000582019-03-0447
239866588350002942019-03-0447
211374886440000502019-03-0447
20607390646000442019-03-0447
228922486500010042019-03-0547
21280797052000852019-03-0547
24838809855000822019-03-0547
20293799257000362019-03-0547
402046870290006152019-03-0147
404558849220006932019-03-0147
400231780230006782019-03-0147
215590554250001982019-03-0147
212696509690004492019-03-0650
206099121670004392019-03-0650
202464868710000542019-03-0653
400054784660002252019-03-0653
253070340650003622019-03-0653
200216408720000042019-03-0653
438114979330006952019-03-0153
204973939510000392019-03-0553
204964413630003322019-03-0653
404563682270007082019-03-0160
404468768280001712019-03-0160
245566542540004272019-03-0560
5ა/4-122560000212019-03-0560
405129061750005822019-03-0760