მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

კლინიკური კვლევა

კლინიკური კვლევა

კლინიკური კვლევის ნებართვის მისაღებად მაძიებელი წარმოადგენს  ,,ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ” საქართველოს კანონის 25-ე მუხლით, განსაზღვრულ დოკუმენტაციასთან ერთად საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 14 ოქტომბრის N176 დადგენილების  მე-4 მუხლით  განსაზღვრულ დოკუმენტაციას და ,,ფარმაკოლოგიური საშუალებების კლინიკამდელი და კლინიკური კვლევების სტანდარტები და გზამკვლევები (გაიდლაინები)“ ბრძანებით  აღიარებული გაიდლაინის (,,ჰარმონიზაციის საერთაშორისო კონფერენციის სამმხრივი სახელმძღვანელო, კარგი კლინიკური პრაქტიკის სახელმძღვანელო E6(R1)”) მიხედვით, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის  2010 წლის 4 აგვისტოს N233/ო ბრძანებით  განსაზღვრულ დოკუმენტაციას.

სააგენტო უზრუნველყოფს ფარმაკოლოგიური საშუალებების კლინიკური კვლევის სანებართვო რეესტრის წარმოებას.

© 2019 სსიპ წამლის სააგენტო
Created by Artmedia