მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

დადგენილებები

საქართველოს მთავრობის დადგენილება N335 2019 წლის 16 ივლისი ქ. თბილისი (ფარმაკოლოგიურ საშუალებათა  კლინიკური  კვლევის, ფარმაცევტული წარმოების, ავტორიზებული აფთიაქის, სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ  სამკურნალო საშუალებათა იმპორტის ან  ექსპორტის ნებართვების გაცემის წესისა და პირობების დამტკიცების თაობაზე)

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №349 2010 წლის 16 ნოემბერი ქ. თბილისი (ფარმაცევტული წარმოების საერთაშორისო, რეგიონული და ნაციონალური GMP-ის (კარგი საწარმოო პრაქტიკის) სტანდარტების ნუსხის აღიარების და წარმოების ნაციონალური GMP-ის (კარგი საწარმოო პრაქტიკის) სტანდარტის განსაზღვრისა  და დანერგვის  შესახებ)

საქართველოს მთავრობის დადგენილენა N294 2017 წლის 16 ივნისი ქ.თბილისი (ტექნიკური რეგლამენტის - ,,სამედიცინო ნარჩენების მართვა" დამტკიცების შესახებ)

საქართველოს მთავრობის დადგენილება N206 2017 წლის 25 აპრილი ქ. თბილისი (ფარმაცევტული პროდუქტის საბითუმო რეალიზაციის პირობების დამტკიცების შესახებ)

საქართველოს მთავრობის დადგენილება N176 2005 წლის 14 ოქტომბერი ქ. თბილისი (ფარმაკოლოგიურ საშუალებათა კლინიკური კვლევის, ფარმაცევტული წარმოების, ავტორიზებული აფთიაქის, სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ სამკურნალო საშუალებათა იმპორტის ან ექსპორტის ნებართვების გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე)

საქართველოს მთავრობის დადგენილება N189 2009 წლის 22 ოქტომბერი ქ. თბილისი (ფარმაცევტული პროდუქტის მიკვლევადობის უზრუნველყოფის ღონისძიებათა შესახებ) 

საქართველოს მთავრობის დადგენილება N575 2014 წლის 29 სექტემბერი ქ. თბილისი (ტექნიკური რეგლამენტი - აფთიაქის (სპეციალიზებული სავაჭროობიექტის) და საცალო რეალიზაციის სავაჭრო ობიექტის სანიტარიულ-ჰიგიენურ/ტექნიკური პირობების განსაზღვრის შესახებ)

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №166 2015 წლის 20 აპრილი ქ. თბილისი (ტექნიკური რეგლამენტის - ავტორიზებულ აფთიაქსა და აფთიაქში (სპეციალიზებულ სავაჭრო ობიექტში) ორიგინალური შეფუთვის დაშლისა და დაფასოების გზით, პაციენტის ინდივიდუალური საჭიროებისათვის შესაბამისი ოდენობით, ფარმაცევტული პროდუქტის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ)

საქართველოს მთავრობის დადგენილება N188 2009 წლის 22 ოქტომბერი ქ. თბილისი (სხვა ქვეყნების ან სახელმწიფოთაშორისი ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოების სიის განსაზღვრის შესახებ)

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №350 2015 წლის 15 ივლისი ქ. თბილისი (ტექნიკური რეგლამენტის – საქართველოს ბაზარზე ფარმაცევტული პროდუქტის სახელმწიფო რეგისტრაციის ეროვნული რეჟიმით დაშვებული ფარმაცევტული პროდუქტის მარკირების წესის დამტკიცების შესახებ)

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №304 2016 წლის 1 ივლისი ქ. თბილისი (პრეკურსორების იმპორტის ან ექსპორტის განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე)

 

 

© 2019 - 2020 სსიპ წამლის სააგენტო
Created by Artmedia