მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

კანონები

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართლდარღვევათა კოდექსი 

საქართველოს კანონი "წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (05.09.2018წ.)

საქართველოს კანონი წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ 

საქართველოს კანონი სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ

საქართველოს კანონი საექიმო საქმიანობის შესახებ

საქართველოს კანონი პაციენტის უფლებების შესახებ

საქართველოს კანონი ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ 

საქართველოს კანონი ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ

საქართველოს კანონი ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ

საქართველოს კანონი სარეგისტრაციო მოსაკრებლის შესახებ

საქართველოს კანონი საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ

საქართველოს კანონი რეკლამის შესახებ

 

 

© 2019 - 2020 სსიპ წამლის სააგენტო
Created by Artmedia