მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

5.11 ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გაცემული გრანტების შესახებ, მათ შორის, გრანტის მიმღები, მიზნობრიობა, გრანტის მოცუობა და გადარიცხული ოდენობა

© 2019 - 2020 სსიპ წამლის სააგენტო
Created by Artmedia