მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

დაინტერესებულ პირთა საყურადღებოდ!

10 ივნისი, 2019

სარტანების შემცველ ფარმაცევტულ პროდუქტებში, სსიპ წამლის სააგენტოს უფროსის N15-485/ო (05.04.2019) ბრძანების შესაბამისად, N-Nitrosodimethylamine (NDMA) და N-Nitrosodiethylamine (NDEA) მინარევების განსაზღვრა და მათი შემცველობის ზღვრული ნორმების შესაბამისობა EMA-ს რეკომენდაციებთან (No-EMA/44960/2019; 01.02.2019), სავალდებულოა განისაზღვროს თითოეული სერიის მიხედვით. ამასთან, არ აქვს მნიშვნელობა ამ სერიების დასაწყობების ადგილს, ვინაიდან აღნიშნული მინარევები არ წარმოადგენს დაშლის პროდუქტებს, მათი წარმოქმნა შესაძლებელია მხოლოდ აქტიური სუბსტანციის წარმოების პროცესში. შესაბამისად, მათ წარმოქმნაზე არ ახდენს გავლენას პრეპარატის შენახვის პირობები.

© 2019 - 2020 სსიპ წამლის სააგენტო
Created by Artmedia