მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1

დაწყებულია ადმინისტრაციული საქმისწარმოება ფარმაცევტული საქმიანობის ნებართვის ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

24 აპრილი, 2019

დაწყებულია ადმინისტრაციული საქმისწარმოება ფარმაცევტული საქმიანობის ნებართვის ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს უფროსის 2010 წლის 1 თებერვლის N51/ო ბრძანების საფუძველზე გაცემული  შპს ,,ფარმაცევტული ჯგუფი ვიპი“-ს ფარმაცევტული წარმოების (მდებარე ქ. თბილისი, დ. გურამიშვილის გამზ. 66დ) ნებართვა და შესაბამისად სანებართვო მოწმობა სერია N000054;

© 2019 - 2020 სსიპ წამლის სააგენტო
Created by Artmedia